Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Pályázati kiírás ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére

Pályázati kiírás ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére

22. július 04. 15:01 hétfő

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. (Cg.11-10-000349, adószám: 10266562-2-11, székhely:2500 Esztergom, Deák F. út 4.), mint Kiíró (a továbbiakban: Kiíró)

PÁLYÁZATOT

hirdet a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.  tulajdonában álló, alább megjelölt ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére.

 

I. Ingatlan adatai

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés Az ingatlan területe (m2)/ övezeti besorolás 

Induló ár

Ajánlati biztosíték összeg

1. Esztergom belterület, 20377/10 kivett ipartelep

13.558 m2

G-18757

111.900.000,- Ft + ÁFA
azaz
142.113.000 ,- Ft

14.211.300,- Ft

Licitlépcső: 100.000 Ft

 

Az ajánlati biztosítékot forintban a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11740054-24064291-00000000 számú számlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát (banki igazolást) legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba az „Esztergom belterület 20377/10 hrsz. ajánlati biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra.

Az áfa meghatározása ingatlanonként, illetve a vevő személyének figyelembevételével a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni, az alábbi részletezés alapján:

- Az ajánlati biztosíték összege a szerződést kötő ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül.

- A fennmaradó, ajánlati biztosítékkal csökkentett vételár összegét az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül kell átutalni a Kiíró szerződésben meghatározott bankszámlaszámára.

A Kiíró az ajánlati kötöttség megszűnésétől (adásvételi szerződés létrejötte) számított 30 napon belül intézkedik a nem nyertes ajánlattevő(k) részére az ajánlati biztosíték visszafizetése iránt.

Az ajánlati biztosíték után a Kiíró költséget nem számíthat fel, kamatot nem fizet.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más – a kiírónak fel nem róható - okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint:

Általános gazdasági terület [G]

(1)     Általános gazdasági terület építési övezetében a közművesítettség mértéke a teljes közművesítés.

(2)     Általános gazdasági területen az OTÉK 10.§ (2) bekezdés, valamint 20/A.§ (1) és (2) bekezdésében szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.

(3)     Az előírt zöldfelületi arány 50%-án legalább kétszintes növényállományt kell telepíteni – ahol az, fizikailag lehetséges – a telekhatárok mentén.

(4)     Az előírt számú parkoló hely kialakításán túl a teheráru rakodását is telken belül kell biztosítani.

(5)     300 m²-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell.

(6)     Technológiai jellegű építmények esetében az építési övezetben előírt épületmagasságtól el lehet térni.

 

G-18757:

Beépítési mód: szabadonálló-telepszerű

Legkisebb kialakítható telekterület: 5000 m²

Legnagyobb beépíthetőség: 70 %

Legkisebb zöldfelületi fedettség: 25 %

Legnagyobb épületmagasság: 12,5 m.

II. A részvétel további feltételei a következők:

 1. A pályázati anyaghoz csatolt regisztrációs lapon (1. számú melléklet) lehet jelentkezni a versenytárgyalásra. A pályázati regisztrációs lapokat hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, valamint pénteken 8 és 12 óra között lehet átvenni, a Kiíró székhelyén, illetve elérhető a pályázati kiírás mellékleteként elektronikusan. A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati kiírásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek. A regisztrációs lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét. A regisztrációs lapot személyesen, a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. titkárságán (2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.), vagy – elektronikus úton – a titkarsag@strigonium.hu e-mail címen kell benyújtani.
 2.  A regisztrációs lap benyújtásának határideje: 2022.08.02.
 3. A versenytárgyaláson természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, aki, vagy amely a versenytárgyalás tárgyát képező vagyontárgy tekintetében szerzőképességgel rendelkezik, továbbá köztartozása, vagy a Kiíróval szemben fennálló tartozása nincsen és nem áll végelszámolás, csőd-, kényszertörlés- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt. Az átlátható szervezeti minőségre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot (2. sz. melléklet), illetve a fenti kitételekre vonatkozó egyéb nyilatkozatokat (3. sz. melléklet) a pályázónak legkésőbb a versenytárgyalás megkezdése előtt át kell adnia a Kiíró részére.
 4. A versenytárgyalás időpontja: 2022.08.08. 11:00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Kistárgyaló termében.
 5. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, úgy az ajánlattevő a versenytárgyalás megkezdése előtt a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt meghatalmazását a versenytárgyalás megkezdése előtt át kell adnia a versenytárgyalást lebonyolító személy részére.
 6. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles a versenytárgyaláson 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni („bejegyzés alatt” álló cég esetén az igazolást eredetben).
  Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján vehet részt a versenytárgyaláson.
  A pályázó gazdasági társaság tulajdonosának/tulajdonosainak legkésőbb a versenytárgyaláson nyilatkozni kell arról, hogy a nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges-e a társaság döntése.
 7. Devizabelföldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám- társadalombiztosítási járulék- és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége).
  Devizakülföldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy „a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása”.
  Amennyiben az ajánlattevő igazolja, hogy a köztartozás igazolása tárgyában a hatóságokhoz benyújtotta igényét, a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója engedélyezheti legkésőbb a szerződéskötésig annak pótlását.
 8. Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követő 90 napig vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig tart.
 9. A versenytárgyalás során alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben:
  a) A megajánlott legmagasabb vételár összege pénzeszközzel.
  b) Az a) pont szerinti azonos ajánlat esetén az ingatlan vételárának egyösszegű megfizetése, vagy részletben történő fizetés esetén a rövidebb futamidő alatt történő megfizetés előnyt élvez.
  c) A versenytárgyalás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. Több – minden tekintetben - azonos pályázat esetén a nyertest a kiíró sorsoláson választja ki, amennyiben a pályázók között nem születik egyezség.
 10.  A Strigonium Zrt. a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.
 11. Amennyiben a vételi jogot devizakülföldinek minősülő pályázó szerzi meg, abban az esetben a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy pályázó beszerzi az ingatlanszerzéshez szükséges hatósági hozzájárulást, vagy magyar székhelyű gazdasági társaságot alapít.
 12. A Kiíró 2022. 07. 15. 10.00 – 12:00 óra közötti időpontban lehetőséget biztosít az ingatlan megtekintésére, a titkarsag@strigonium.hu e-mail címen történt előzetes egyeztetés alapján. Az ingatlan megtekintése azonban nem feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek, de a megtekintés hiánya reklamációra nem ad alapot.
 13. A Kiíró fenntartja jogát, hogy
  a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalás soron következő ajánlattevőjével szerződést kössön.
  b) A versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.
  c) A versenytárgyalási felhívást a versenytárgyalás előtt visszavonja, melyről a felhívás közlésével megegyező helyeken hirdetményt tesz közzé.
 14. Érvényes az ajánlat, ha:
 • a regisztrációs lapot a felhívásban meghatározott határidőben nyújtották be és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
 • a devizabelföldi pályázó csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, kivéve a 7. pontban szabályozott esetben,
 • a devizakülföldi ajánlattevő csatolta közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek nincs a Kiíróval szemben tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
 • ​az ajánlattevő a regisztrációs lapot szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás)

15. Az ingatlanra vonatkozó egyéb kikötések:

 • Kiíró kizárja felelősségét az ingatlan lőszer- és robbanószermentesítése esetére.
 • Kiíró kizárja felelősségét az esetleges régészeti leletekkel-feltársokkal kapcsolatosan.
 • Kiíró kizárja az ingatlannal kapcsolatosan a környezetszennyezésért és az esetlegesen szükségesé váló kármentesítésért való felelősségét.
 • Kiíró kijelenti, hogy az ingatlan nincs körbe kerítve kerítéssel, a földmérővel történő telekhatár kimérés költségei a vevőt terhelik Kiíró ezzel kapcsolatban kizárja felelősségét.
 • Kiíró kijelenti, hogy az ingatlan nem közművesített, a közművek bevezetése tekintetében a Kiíró kizárja felelősségét.

16. A pályázati kiírásban nem szereplő, az ingatlanra vonatkozó egyéb információk beszerzése a pályázó feladata, melyre a Kiíró a versenytárgyalásig konzultációs lehetőséget biztosít.

17. A pályázat eredménye a versenytárgyalást követően helyben haladéktalanul kihirdetésre kerül, melyről jegyzőkönyv is készül.

18. A nyertes pályázó a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt-vel adásvételi szerződést köt Esztergom Város Polgármestere jóváhagyó határozatát követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fent nevezett időpontig, a nyertes pályázó elveszti szerződéskötési jogát és az ajánlati biztosíték összegét.

19. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a +36 30 929 2663 és a +36 30 340 5698 telefonszámokon lehet kérni.

20. Az adásvételi szerződés megkötésének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a nyertes ajánlattevőt terhelik. Amennyiben a nyertes ajánlattevő igényli, a szerződéskötésnél közreműködő ügyvédet a Kiíró biztosítja, külön költségtérítés mellett. A költségtérítés mértéke a versenytárgyaláson kialakult bruttó vételár 0,5%-a + Áfa, melyet közvetlenül a közreműködő ügyvéd részére kell megfizetni, számla ellenében. Ezen kérdésben a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követően, haladéktalanul köteles a versenytárgyalásról készített, közokiratba foglalt ténytanúsító jegyzőkönyvbe foglaltan nyilatkozni.

21. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 24 óra című Komárom-Esztergom megyei napilapban és felkerül továbbá a www.strigonium.hu és a www.esztergom.hu honlapokra.

Esztergom, 2022. július. 04.

Mellékletek:

1. melléklet: Regisztrációs lap
2. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
3. melléklet: Általános nyilatkozat

Lamperth Ádám vezérigazgató

Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020