Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS ÉS TELEPENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS ÉS TELEPENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉGEKRŐL

21. március 09. 16:53 kedd

Telephely létesítése és nyilvántartásba vétele

A bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek bejelentésére, engedélyezésére vonatkozó szabályokat alapvetően a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A bejelentés-köteles tevékenységek felsorolása a Rendelet 1. mellékletében, a telepengedély-köteles tevékenységek felsorolása pedig a Rendelet 2. mellékletben található.

Esztergom város közigazgatási területén a jogszabályban meghatározott tevékenységek megkezdéséhez szükség van Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) hozzájárulására, engedélyére.

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, hogy a végezni kívánt tevékenység megfelel-e a helyi építési szabályzatnak, azaz összhangban van-e az adott területre megengedett elsődleges rendeltetéssel, szükség van a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalására, annak tekintetében, hogy a tevékenység a környezetre zavaró hatással van-e, vagy sem.

Az adott terület területfelhasználásáról, az elsődleges rendeltetésről a város honlapján megtalálható helyi építési szabályzat ad információt 

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi előzetes szakhatósági állásfoglalást a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya adja ki.

A tevékenység bejelentése, engedélyezése a jegyzőnél a Rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon, az előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolásával kérelmezhető.

Amennyiben a tevékenység az adott területen végezhető a jegyző a telepet– telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg – nyilvántartásba veszi.

Változások bejelentése

Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

Jogosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó eljárást folytat le. A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a telephely a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával, vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Igazgatási szolgáltatási díj

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5 000.- Forint. A díjfizetési kötelezettség a 11740054-15729600 bankszámlára történő átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak az átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. Kétség esetén az eljáró hatóság az eredeti példány bemutatására kötelezheti az ügyfelet. Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra történő felszólítás esetén e kötelezettségét nyolc napon belül nem teljesíti.

Kapcsolódó nyomtatványok

  • Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés iránti kérelem
  • Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
  • Bejelentés nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásról
  • Bejelentés ipari tevékenység megszűnéséről

Alkalmazott jogszabályok

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

Schottner Norbert s.k.
Esztergom város jegyzője

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020