Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2023.04.20. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023.04.20. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

23. április 26. 13:51 szerda

2023. április 20-án tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 10 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János képviselő, Kovács Tamás képviselő és dr. Révfalvi Gergely képviselő.

A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő sürgősségi indítványokat vette fel:

  • S-01 „Döntés Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – tervezett naperőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította 0472/1, 0520/5, 0520/6, 0523/2, 0525/1, 0525/2, 0527/1, 0527/2, 0527/3, 0527/4, 0527/5, 0527/6, 0531/8, 0531/9, 0531/10 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításának elindításáról”,
  • S-02 „Döntés az Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárásáról” és
  • S-03 „Döntés a bírósági ülnökök megválasztásáról” – zárt ülésen tárgyalandó.

Az ülés első napirendi pontjában a képviselő-testület elfogadta az Esztergomi Rendőrfőkapitányság 2022. évi beszámolóját Esztergom Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, melyet az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője, Debreczeni István kapitányságvezető az ülésen szóban is összefoglalt.

A második napirendi pontban a képviselő-testület döntött az Esztergomi Rendőrkapitányság 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának az elfogadásáról.

A harmadik napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Volánbusz Közlekedési Zrt. Esztergom Megyei Jogú Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2022. évi beszámolójáról.

A negyedik napirendi pont az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,
A MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,
az intézmények közüzemi számláinak tovább számlázása miatti előirányzat módosítások

Az ötödik napirendi pontban a testület megalkotta a pénzbeli és természetbeli települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi rendelet megalkotása óta a fenti jogszabályi változásokon túl a lakosság anyagi terhei – jövedelmükhöz képest – jelentősen megnövekedtek, ezért célszerűvé vált új rendeletben szabályozni a támogatási formákat, illetve azok jogosultsági feltételeit, mértékét, valamint a jövedelemhatárokat célzottabban megállapítani.

A hatodik napirendi pont a város sportjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet 2. § kiegészítésre került annyiban, hogy a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül az esztergomi lakóhellyel rendelkező sportolók is támogatásban részesíthetőek legyenek.

A hetedik napirendi pont a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozó- és megállóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotása volt. A személyszállítási szolgáltatást végző lassú járművek, kisvonatok tömeges elterjedése közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból is részletesebb, az Esztergom Megyei Jogú Város által a helyi viszonyokhoz igazítható szabályozás kialakítását igényelte rendeleti formában.

A nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület megalkotta a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az utóbbi években a klímaváltozás hatására gyakorivá váltak az időjárási szélsőségek, a kivételesen nagy hozamú csapadék vagy éppen nagyon kevés éves csapadék előfordulása. Az esővízgyűjtés helyben tartásának népszerűsítésével egyre nagyobb számban elhelyezésre kerülhetnek az esztétikus, praktikus gyűjtőedények.

A következő napirendi pont az Esztergom város forgalmi és parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Új parkolóhelyek kerülnek kialakításra, valamint a technikai feltételek megváltozása miatt hatályon kívül helyezésre kerülnek a behajtásgátló berendezéseket működtető távirányítóra vonatkozó szabályok.

A tizedik napirendi pontban a képviselő-testület megalkotta a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A megváltozott gazdasági körülmények miatt indokolttá vált a közterületek használatáért fizetendő díjak módosítása.

A tizenegyedik napirendi pontban döntés született az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2023. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Esztergom belterület, 16380/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 1. szám alatti ingatlan és a közfeladat ellátásához szükséges ingóságok ingyenes átadásáról az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére. Az ingatlan Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyonában tartozik, ezért vált szükségessé az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 7/2023. (III.09.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének módosítása.

A tizenkettedik napirendi pontban döntött a képviselő-testület a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításával összefüggő egyeztetési eljárásról. A magyar építészetről szóló törvény idei évben tervezett hatálybalépésével az építésügyi jogszabályi környezet várhatóan jelentős mértékben megváltozik majd, ezért a TKR teljes körű módosítását javasolták a hivatkozott törvénnyel és a végrehajtási rendeletekkel összhangban elvégezni.

A következő napirendi pontban döntött a képviselő-testület Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete 167/2015.(III.19.), 263/2015.(V.21.) és 291/2021.(X.21.) határozatainak visszavonásáról.

A tizennegyedik napirendi pontban döntött a testület a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény intézményvezetőjének felmentéséről és egyben a magasabb vezetői álláshely pályázati kiírásáról. A HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény intézményvezetője 2023. január 23. napján kelt levelében kérelmezte, hogy közalkalmazotti jogviszonyát a képviselő-testület, mint munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján felmentéssel szüntesse meg 2023. augusztus 31. napi hatállyal.

A tizenötödik napirendi pontban a Szenti István Strandfürdő, Esztergomi intézmény intézményvezetőjének bérrendezéséről döntöttek.

A tizenhatodik napirendi pontban döntött a képviselő-testület az Aprófalva Bölcsőde Esztergom Intézmény 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról. A 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót az Esztergomi Aprófalva Bölcsőde intézmény bölcsődevezetője benyújtotta. A beszámoló kellő részletességgel tartalmazza a szolgáltatás terén végzett folyamatos munkát, a feladatok ellátásához szükséges szakmai hozzáértést, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi erőforrások megteremtésére történő erőfeszítéseket.

A tizenhetedik napirendi pontban a képviselő-testület az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntött.

A tizennyolcadik napirendi pont a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény 2022. évi támogatásának elszámolásáról és a 2023. évi támogatásáról szólt. A Vaszary Kolos Kórház Esztergom főigazgató főorvosa 2023. március 1-jén kérelmet nyújtott be 25 millió forint támogatás iránt. A benyújtott kérelem alapján a támogatást a Gyermek Sürgősségi és Neonatológiai Ügyelet fenntartására fordítanák.

A következő napirendi pont az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadása volt.

A huszadik napirendi pont a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Esztergom intézmény 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadása volt.

A huszonegyedik napirendi pontban döntött a testület az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról, a 2023. évi Együttműködési megállapodásról a XXI. Hídfutással kapcsolatban, és egyben a rendezvény támogatásáról. Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 2023. évi Hídfutás c. rendezvény idén XXI. alkalommal kerül megrendezésre. A hosszútávú együttműködés érdekében, a zökkenőmentes versenyszervezés szempontjából indokolttá vált az együttműködési megállapodás megkötése az egyesülettel.

A huszonkettedik napirendi pont a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesüket 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása volt, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

A huszonharmadik napirendi pontban döntött a képviselő-testület a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai beszámolójának elfogadásáról, valamint a gyepmesteri feladatok ellátása tárgyú feladatellátási és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról.

Ezt követően a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány által kezdeményezett kutya és macska ivartalanítási akció támogatásáról döntött a testület. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. Jelen akció célja, hogy segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására.

A huszonötödik napirendi pontban döntött a képviselő-testület az „Esztergom Aprófalva Bölcsőde bővítése az RRF 1.1.2 bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról. A pályázat célja az Aprófalva Bölcsőde 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 18. szám alatti épületének bővítése 1 csoportszobával.

A következő napirendi pont a Damjanich utca – Eperjesi út és Temesvári utca közötti – járda szakaszának felújítása. A képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

A huszonhetedik napirendi pontban döntött a testület a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről. A Vagyongazdálkodási Osztály megvizsgálta a jelenlegi ingatlanpiaci árakat, ezek alapján kerültek meghatározásra a határozati javaslatban szereplő bérleti díjak.

A huszonnyolcadik napirendi pont versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozóan. Versenytárgyalásra nem került sor, mivel az ingatlanokra egy pályázat érkezett.

A huszonkilencedik napirendi pont versenytárgyalás eredményhirdetése volt az Esztergom belterület, 21156/3 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Géza fejedelem utca 1/B. szám alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozóan. Versenytárgyalásra nem került sor, mivel az ingatlanra egy pályázat sem érkezett.

A harmincadik napirendi pontban döntött a képviselő-testület az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola előtti közterületen kialakításra kerülő kerékpártárolóról hozott döntés módosításáról.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Komthermál Kft.-vel kötött területbérleti szerződés módosításáról, valamint az MSZ EDDSZ-szel kötendő üzemeltetési megállapodásról. A 2023. január 1-től a megemelkedett energiaárak miatt a fürdő területbérletét, illetve belépők árát 20 %-kal emelte meg.

A harminckettedik napirendi pontban döntöttek az Esztergom, 18843 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Kálvária ingatlan kisajátításával kapcsolatban.

A következő, S01-es napirendi pontban döntött a testület Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – tervezett naperőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0472/1, 0520/5, 0520/6, 0523/2, 0525/1, 0525/2, 0527/1, 0527/2, 0527/3, 0527/4, 0527/5, 0527/6, 0531/8, 0531/9, 0531/10 hrsz-ú ingatlanok területére szóló – módosításának elindításáról.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában döntött a képviselő-testület az Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárásáról.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020