Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Strigonium Zrt.

Strigonium Zrt.

2020. május 01. 10:18 péntek

Strigonium Zrt. - ako spoločnosť so 100% vlastníctvom Ostrihomskej samosprávy - je jedným z kľúčových faktorov hospodárskeho života mesta. Činnosť spoločnosti a jej členských spoločností je rozsiahla a jej cieľom je vykonávanie vysoko kvalitných úloh mestského manažmentu a rozvoj mesta.

Medzi činnosti spoločnosti Strigonium Zrt. a jej členských spoločností patrí správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta, údržba zelene v mestách, komunikácia, ihriská, parky, prevádzka mestských cintorínov, prevádzka parkovacieho systému a prístavy Dunaja. Spoločnosť je tiež aktívnym členom priemyselných parkov a rozvoja cestovného ruchu.

Poslaním Strigonium Zrt. je zabezpečovať plnenie úloh manažmentu mesta na vysokej úrovni v súlade s cieľmi stanovenými mestom Ostrihom a prispievať k rozvoju ekonomiky mesta.