Szervezeti egységek

POLGÁRMESTERI KABINET

Ligeti András Önkormányzati főtanácsadó/Kabinetfőnök ligeti.andras@esztergom.hu 33/542-084

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.

 • Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását.
 • A polgármester által meghatározottak szerint ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó feladatokat.
 • Előkészíti, összehangolja, megszervezi a polgármester ügyfélfogadását, kapcsolattartását.
 • Megjeleníti az Önkormányzat és a Hivatal közleményeit, hirdetményeit.
 • Ellátja a nyilvánosság kezelésével kapcsolatosan felmerülő feladatokat.
 • Együttműködik a Hivatal érintett szervezeti egységeivel, munkatársaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
 • Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával, koordinálja a sajtó képviselőitől érkező megkereséseket, előkészíti a sajtótájékoztatókat.
 • Városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítése, koordinálása, abban való közreműködés.
 • Közreműködés a szépkorúak személyes köszöntésében.
 • A polgármester programjának szervezése, koordinálása.
 • A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
 • Protokoll feladatok ellátása.
 • Szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel.
 • Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése.
 • A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a polgármester megbízása alapján.
 • Szoros kapcsolatot tart a Hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
 • A testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése.
 • Helyi címek és díjak továbbá polgármesteri és egyéb önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése. 
 • A közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában.

 

Magánjogi jellegű feladatok

 • Az Önkormányzat közvetett vagy közvetlen (rész)tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Önkormányzati társulás létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
 • Az önkormányzati intézmény létrehozásával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések teljes körű ügyintézése.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal perbeli képviselte, peres és nem peres eljárások vitele.
 • A fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése.
 • Társasházak törvényességi felügyelete.
 • A Közbeszerzési Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok

 • Az Önkormányzat és a Város fejlesztési lehetőséginek folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Pályázatfigyelés, pályázatok készítése és rendezése, továbbá összefogja és koordinálja a települést és a Hivatalt érintő pályázati lehetőségeket.
 • Összefogja és felügyeli a pályázati kiírás megszervezését, a pályázati anyag előkészítését, szükség szerint szakértő, illetve a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonását, a pályázati anyag jóváhagyásra való felterjesztését, a pályázat benyújtását.
 • Nyilvántartást vezet a benyújtott pályázatokról; a nyertes pályázatokat további intézésre átadja a Hivatal illetékes szervezeti egységének, illetve saját hatáskörben intézi a teendőket.
 • Saját készítésű előterjesztések esetén részt vesz az illetékes bizottság és a Képviselő-testület ülésein.
 • Tevékenységi körébe tartozó ügyekben intézi a szerződéseket.
 • Tevékenységi körével összefüggésben pályázatokat készít.
 • Közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása.

 

Közjóléti és köznevelési feladatok

 • Települési és rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
 • Közköltséges temetéssel kapcsolatos ügyintézés ellátása.
 • Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása.
 • Környezettanulmányok készítése.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Nemzetiségi és esélyegyenlőségi feladatok ellátása.
 • Szociális és gyermekvédelmi intézményekkel történő kapcsolattartás.
 • Védőnői szolgálat működésének felügyelete, orvosi, védőnői ellátás.
 • Segíti az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, e feladatkörében ellátja az önkormányzati óvodák, bölcsőde felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartási, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 •  Előkészíti az intézményvezetőket érintő személyi ügyeket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, valamint kezeli a személyi anyagokat és a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat ellátja.
 • Véleményezi a nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatait.
 • Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel.
 • Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységet.
 • Közreműködik a nevelési intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában.
 • Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában.
 • Segíti az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények szakmai, gazdasági tevékenységét.
 • Ellátja az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények felügyeletével, irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.
 • A Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 • Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulással kapcsolatos teendők ellátása.

Végvári Ágnes köznevelési vezető-főtanácsos vegvari.agnes@esztergom.hu

Főépítészi feladatok

 • Településrendezési eszközök, településfejlesztési dokumentumok és településképi rendelet hatályosulásának figyelemmel kísérése.
 • Működteti a tervtanácsot.
 • Ellátja a műemlékvédelemhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat. 
 • Előkészíti a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozást.
 • Szakmai véleményével, állásfoglalásával (szakmai konzultáció) segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi véleményeket kiadja.
 • Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
 • Előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről. 
 • Figyelemmel kíséri a közterület-foglalási engedélyek helyi építési szabályzatokhoz és településképi rendelethez történő megfelelését.
 • Vagyongazdálkodási ügyekben képviseli a rendezési tervekben lefektetett településfejlesztési célokat, kártalanítási ügyekben vizsgálja a rendezési tervek előírásait, szakmai véleménnyel segítve a Városfejlesztési Osztály munkáját.
 • Tervezési kérdésekben segíti a Városfejlesztési Osztály munkáját, illetve tervezési feladatokat bonyolít le.
 • Kompetenciájába tartozó helyi jogszabályi változásokról tájékoztatja a lakosságot, illetve a jogszabályban előírt és a partnerségi tervnek megfelelő szerveket és szervezeteket.
 • Előkészíti és szakmailag koordinálja a város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját.
 • Az ügyfelek kérdéseit, kérelmeit megválaszolja.
 • Részt vesz a magasabb rendű tervek - megyei területfejlesztési koncepció, OTRT, nemzeti közlekedési stratégia - véleményezésében, műhelymunkáiban.
 • Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
 • Figyelemmel kíséri, és képviseli a település érdekeit a várost érintő projektekben.
 • Véleményezi a járási és szomszédos települések településfejlesztési dokumentumait és településrendezési eszközeit.
 • Ellátja a város közterületén lévő emlék, - históriatáblákkal, műalkotásokkal kapcsolatos teendőket, bonyolítja a szobor programot.
 • Homlokzat-felújítási pályázatok teljeskörű intézése.
 • Közreműködik az esztergomi értéktár munkájában.
 • Vezeti a Műszaki Kabinetet.
 • Szervezi az „Építészeti Napok” rendezvényt.

Philipp Frigyes főépítész philipp.frigyes@esztergom.hu

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

 • Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
 • A Költségvetésről szóló törvény által meghatározott feladatok, az önkormányzati költségvetés tervezése, végrehajtása, költségvetési beszámolók, havi és negyedéves jelentések, bevallások elkészítése, költségvetési ellenőrzés.
 • Az önkormányzat által irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása megállapodás alapján.
 • Az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre vonatkozó állami hozzájárulások igénylése, információk biztosítása, kimutatások készítése.
 • Az önkormányzati, a hivatali és az intézményi rendszeres és nem rendszeres bérek, változóbérek, hóközi személyi juttatások számfejtése a KIRA rendszerben.
 • A gazdálkodáshoz, könyvviteli munkához kapcsolódó számviteli politika és a körébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, a számlatükör kialakítása, a számlarend elkészítése.
 • Az Önkormányzatot, a Hivatalt és az intézményeket megillető követelés nyilvántartása, behajtásokra irányuló intézkedések megtétele, a behajtások nyomon követése, amennyiben a behajtás nem más szervezeti egység feladatkörébe tartozik.
 • Kapcsolattartás a MÁK-kal, ÁSZ-szal,  NAV-val, a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, az önkormányzat intézményeivel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal.
 • Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés.
 • Házipénztár üzemeltetése.
 • Gazdálkodási jogosultságok naprakész nyilvántartása, folyamatos ellenőrzése.
 • A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 • Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési ügyeiben.
 • Az önkormányzat gazdasági program elkészítése.
 • Számlázás, banki kapcsolattartás.
 • Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzatok, a Hivatal és az önkormányzati intézmények nagy értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi és értékbeni nyilvántartása, kis értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartása.
 • Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, a hivatali és intézményi beruházások, felújítások nyilvántartása, üzembe helyezése; a tárgyi eszközök aktiválásának elvégzése.
 • Az előírt időszakonkénti leltározás elvégzése az Önkormányzatnál és a Hivatalnál.
 • Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, hivatali és intézményi selejtezési eljárásában való részvétel.
 • Folyamatos főkönyvi ellenőrzés, kontrolling, monitoring.
 • A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 • A pénzügyi teljesítések rendjének meghatározása, végrehajtása, dokumentálása, illetve naprakészen tartása.

Gál Judit osztályvezető gal.judit@esztergom.hu 33/542-070
Hidasi Gabriella osztályvezető-helyettes hidasi.gabriella@esztergom.hu

 

JEGYZŐI OSZTÁLY

dr. Holicska Judit aljegyző holicska.judit@esztergom.hu 33/542-006
Istvánfiné Beták Boglárka osztályvezető-helyettes betak.boglarka@esztergom.hu

 

 • A Képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármester és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása.
 • A közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása.
 • Pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Számítástechnikai feladatok ellátása.
 • Hardver és szoftverfejlesztés, információs rendszerfejlesztés.
 • Számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése.
 • Adatvédelmi feladatok ellátása.
 • Önkormányzati/hivatali szerződések nyilvántartása.
 • Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (előterjesztések készítése, belső ellenőrzési éves terv összeállítása, vállalkozói szerződés előkészítése).
 • Önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez.
 • Közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.
 • Beérkező, kimenő iratok iktatása, irattározás, selejtezés feladatainak intézése, postázás.
 • Az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament, a Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását.
 • A Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati társulás döntéshozó szervei elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése.
 • Az önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele.
 • Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat, szerződéseket.
 • A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 • A hivatali gépjárművek teljes körű ügyintézése.
 • Közreműködik a városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítésében, lebonyolításában.
 • Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás üléseinek előkészítésével kapcsolatos teendők.
 • Közreműködés az önkormányzati és hivatali catering feladatok ellátásában.
 • Nyilvántartást vezet a Hivatal tárgyalásra, rendezvénytartásra alkalmas helyiségeinek (Díszterem, Nagyterem, Gadányi terem, Kistárgyaló) beosztásáról.

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tóth József Ferenc osztályvezető toth.jozsef@esztergom.hu 33/542-066
dr. Antalics Ákos Péter osztályvezető-helyettes antalics.akos@esztergom.hu

Általános igazgatási jellegű feladatok

 • Közreműködik a családi események rendezésénél, valamint az állampolgársági ügyekben.
 • Anyakönyvi ügyek intézése.
 • Hagyatéki ügyintézés.
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.
 • Jegyző hatáskörébe tartozó ipari és kereskedelmi ügyintézés.
 • Népesség nyilvántartási feladatok.
 • Telepengedélyezés, teleplétesítésének bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés.
 • Jegyző hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi ügyek.
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése.
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi hatósági, valamint szolgáltatás felügyeleti, hatósági feladatok ellátása.
 • Vadkárral kapcsolatos eljárás.
 • Állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, eb nyilvántartás vezetése.
 • Hatósági bizonyítványok kiadása.
 • Termőföldek értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztések intézése.
 • Előkészíti a külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez szükséges nyilatkozatot.
 • Parlagfű mentesítésre vonatkozó feladatok ellátása.
 • Fakivágási engedélyek kiadása.
 • A levegő, valamint a zaj- és rezgésvédelmi központi jogszabályok szerinti feladatok ellátása, valamint az ezekre vonatkozó helyi rendelet végrehajtása.
 • Általános hirdetmények kifüggesztésének intézése.
 • Birtokvédelem.
 • Hatósági ellenőrzést végez a 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján.
 • A Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.
 • Vezeti a jogszabályokban kötelezően előírt nyilvántartásokat.
 • Segíti az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat munkáját a kirendeltségen keresztül.
 • Településrendezési szerződések készítése.
 • Teljes körűen ellátja a házszámozási feladatokat.
 • Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárást lefolytatja.
 • A hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. által önkormányzati hatáskörbe utalt feladatok ellátása

 

Adóhatósági feladatok

 • Helyi adók bevallása alapján történő adókivetés, kiszabás, beszedés, utólagos adó megállapítás, adó ellenőrzés, nyilvántartás vezetés.
 • Adóbehajtás, méltányossági ügyek, pénzforgalom könyvelésének feladatai.
 • Belföldi gépjárművek adójának megállapítása, kivetése, beszedése, ellenőrzés és nyilvántartás.
 • Adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.
 • Mezőőri járulékok kivetése, beszedése, nyilvántartás vezetése, behajtása.
 • Talajterhelési díj beszedése, díjfizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartás.
 • Adó és értékbizonyítvány kiállítása.
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó beszedése, adófizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartása.
 • Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.

 

Rendészeti jellegű feladatok

 • Közreműködés állategészségügyi, állattartási feladatok ellátásá­ban.
 • Helyi rendeletben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
 • Mezőőri szolgálat feladatainak koordinálása, ellenőrzése.
 • A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevé­kenység megszüntetése, szankcionálása.
 • A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 • Közreműködés a közrend, a közbiztonság, a közterület, az önkormányzati vagyon, az épített és a természeti környezet védelmében.
 • Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőr­zésében.
 • Intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogsza­bálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése vagy tudomásra jutása esetén, szabálysértés elkövetőjével szemben jogszabályban meghatározott esetekben és az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén - külön felhatalmazással - helyszíni bírság alkalmazása.

 

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Berek Eleonóra osztályvezető berek.eleonora@esztergom.hu 33/542-072
Csöppű Mónika osztályvezető-helyettes csoppu.monika@esztergom.hu

 

 • Önkormányzati beruházások előkészítése.
 • A beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe helyezése.
 • Közreműködik a közműtársulások szervezésében a jelentősebb lakossági hozzájárulásból megvalósuló beruházások esetében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 • Irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.
 • A beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez és végeztet, terveket készíttet.
 • Az önkormányzati gazdasági társaságok építési – létesítési – beruházásai műszaki tartalmának véleményezése.
 • A tervbíráló bizottság működtetése.
 • A beruházási projektek teljes körű lebonyolítása, utógondozása.
 • Tőkebevonást megcélzó városi fejlesztési projektek készítése, annak koordinálása, önkormányzati vállalkozások létrehozásával kapcsolatos fel­adatok ellátása.
 • Környezeti hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés.
 • Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása.
 • Közterület használatra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása.
 • Közmeghallgatás szervezése és hirdetés kifüggesztése a környezet védelméről szóló törvényi előírás szerint.
 • A városi környezetvédelmi program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása.
 • Állattartással és hajtatásos növénytermesztéssel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatok ellátása.
 • A szúnyoggyérítés koordinálása.
 • A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 • Kapcsolattartás az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetésével, megbízott külső céggel, a vagyonkataszter gondozása.
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos jognyilatkozatok, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése.
 • Idegen ingatlanon fennálló, az önkormányzatot megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával egyéb ingatlanokkal kapcsolatos bérleti, használati, hasznosításra elidegenítésre vagy tulajdonszerzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos döntésre előkészítő feladatok elvégzése, a döntések határidőre történő végrehajtása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása.
 • Kapcsolattartás az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel, Zöld-Út Esztergom Kft.-vel, Eszköz Kft.-vel és a Strigonium Zrt.-vel.
 • Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítése