POLGÁRMESTERI KABINET

Kabinetfőnök: Ligeti András ligeti.andras@esztergom.hu

T: 06 33 542 084

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.

 

a) Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását.

b) A polgármester által meghatározottak szerint ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó feladatokat.

c) Előkészíti, összehangolja, megszervezi a polgármester ügyfélfogadását, kapcsolattartását.

d) Megjeleníti az önkormányzat és a hivatal közleményeit, hirdetményeit.

e) Ellátja a nyilvánosság kezelésével kapcsolatosan felmerülő feladatokat.

f) Együttműködik a Hivatal érintett szervezeti egységeivel, munkatársaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.

g) Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával, koordinálja a sajtó képviselőitől érkező megkereséseket, előkészíti a sajtótájékoztatókat.

h) Városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítése, koordinálása, abban való közreműködés.

i) Közreműködés a szépkorúak személyes köszöntésében.

j) A polgármester programjának szervezése, koordinálása.

k) A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.

l) Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.

m) Protokoll feladatok ellátása.

n) Szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel.

o) Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése.

p) A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján.

q) Szoros kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal.

r) A testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése.

s) Helyi címek és díjak továbbá polgármesteri és egyéb önkormányzati elismerések, adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése.

t) A közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában.

u) Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2000. (IV. 17.) KT. számú rendelete Esztergom Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól

A 227/2017. (III.23.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló támogatásáról szóló szabályzat

Szervezeti egység dolgozóinak neve, elérhetősége feladatköre:

 

Engelbrecht László

kulturális referens

engelbrecht.laszlo@esztergom.hu

Sarkadiné Halasy Ibolya

jegyzőkönyvvezető, leíró

sarkadine.ibolya@esztergom.hu

Borz Tibor

képviselő-testületi és protokoll felelős

borz.tibor@esztergom.hu

Barabás Barbara

kulturális és közművelődési referens

barabas.barbara@esztergom.hu

Gerendás Linda

polgármesteri asszisztens

gerendas.linda@esztergom.hu

Nyári Andrea

sajtófelelős nyari.andrea@esztergom.hu

Magánjogi Csoport

a) gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok

b) peres és nem peres eljárások vitele

 

Pályázati Csoport

a) EU-s és hazai pályázatok figyelése, pályázatok elkészítése,

b) közbeszerezési eljárások teljes körű lebonyolítása,

c) pályázatok kiírása, lebonyolítása,

d) pályázatok nyilvántartása, monitoring

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Háderné Köteles Andrea

osztályvezető

Telefon: 06 33 542 012

E-mail: hader.andrea@esztergom.hu


A Pénzügyi Osztály az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

1.   Költségvetési Csoport

2.   Kincstári Csoport

3.   Adóhatósági Csoport

A jelzett csoportok élén csoportvezetők állnak, akik a csoportjukon belül a feladat és a hatáskörükbe tartozó teendőket összehangolják és irányítják.

 

Pénzügyi Osztály munkatársainak neve, elérhetősége, feladatköre:

 

Háderné Köteles Andrea

osztályvezető

hader.andrea@esztergom.hu

Költségvetési Csoport

Hidasi Gabriella

csoportvezető

hidasi.gabriella@esztergom.hu

Szendi Ferencné

pénztáros

szendi.ferencne@esztergom.hu

Mészáros Ágota

bérszámfejtő, elemző

cseplone.agota@esztergom.hu

Madar Zsuzsanna 

bérszámfejtő, elemző

madar.zsuzsanna@esztergom.hu

Sütő Ágota Annamária

leltárkezelő, tárgyi eszköz  könyvelő

suto.agota@esztergom.hu

Kovács Ildikó

pénzügyi ügyintéző

kovacs.ildiko@esztergom.hu

Varga Katalin

pénzügyi ügyintéző varga.katalin@esztergom.hu
Birkés-Wiesner Alexandra asszisztens vizner.alexandra@esztergom.hu

Gál Norbert

pénzügyi ügyintéző

gal.norbert@esztergom.hu

Kincstári Csoport

Józsa-Pacz Mirandella

megbízott csoportvezető

pacz.mirandella@esztergom.hu

Lepuschán Balázs

asszisztens

lepuschan.balazs@esztergom.hu

Nagyné Radolfi Klára

önkormányzati, nemzetiségi könyvelő

radolfi.klara@esztergom.hu

Gera Flóra

intézményi könyvelő

gera.flora@esztergom.hu

Kállainé Horváth Tünde

intézményi könyvelő

horvath.tunde@esztergom.hu

Balonyiné Nagy Edit

önkormányzati könyvelő

balonyine.edit@esztergom.hu

Muszela Jánosné

főkönyvi ellenőr

muszela.janosne@esztergom.hu

Adóhatósági Csoport

Lukács Istvánné

csoportvezető

lukacs.istvanne@esztergom.hu

Bauerné Kovács Hajnalka

adóügyi ügyintéző

bauerne.hajnalka@esztergom.h

Barina Jolán

adóügyi ügyintéző

barina.jolan@esztergom.hu

Bónisné Nacsa Gabriella

adóügyi ügyintéző

nacsa.gabriella@esztergom.hu

Kecskésné Pfluger Zsanett

adóügyi ügyintéző

kecskesne.zsanett@esztergom.hu

Juhászné Hörömpöli Ildikó

adóügyi ügyintéző

juhaszne.ildiko@esztergom.hu

Karáné Patkóczi Anikó

adóügyi ügyintéző

karane.aniko@esztergom.hu

Szencziné Kurucz Krisztina

adóügyi ügyintéző

kurucz.krisztina@esztergom.hu

 

FŐÉPÍTÉSZI KABINET

Általános ismertető

A főépítészi kabinet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 16.pont, továbbá a 6/A § (3) bekezdés értelmében előkészíti az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével – a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényaz országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) rendelet és egyéb jogszabályok alapján a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, a településkép védelme, az épített környezet alakítása és annak védelme területen a polgármester közvetlen irányításával.

Ellátott feladatok

- területfejlesztés
- területrendezés
- településfejlesztés
- településrendezés
- településkép védelme
- épített környezet alakítása
- épített környezet védelme
- kapcsolattartás

Ügyfélfogadási rend

- Hétfő:    9.00-12.00 és 13.00-16.00
- Szerda: 9.00-12.00 és 13.00-17.00
- Péntek: 8.00-12.00

Főépítész

Philipp Frigyes

tel: 06 33 542 019

philipp.frigyes@esztergom.hu

Munkatársak

Településfejlesztésért felelős főépítészi munkatárs

Tóth Katalin

tel: 06 33 542 019

toth.katalin@esztergom.hu

Településrendezésért felelős főépítészi munkatárs

Kolonics Rodelinda 

tel: 06 33 542 019

kolonics.rodelinda@esztergom.hu

Épített környezet alakításáért felelős főépítészi munkatárs

Molnár Patrícia 

tel: 06 33 542 019

molnar.patricia@esztergom.hu

Épített környezet védelméért felelős főépítészi munkatárs

betöltetlen 

Iratminták

- Szakmai konzultáció – kérelem

- Településképi véleményezési eljárás – kérelem
- Pályázati űrlap (védett épületek felújítási pályázathoz)
- Tervtanácsi adatlap

Jogszabályok

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
- a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet
- a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet

Helyi szintű jogszabályok

- helyi építési szabályzatok (www.esztergom.hu/index.php/main/page/donteshozatal-helyiepitesi)
- Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
- Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
- Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről

Hasznos linkek

 

JEGYZŐI OSZTÁLY

dr. Holicska Judit
osztályvezető
tel.: 06-33-542-006
holicska.judit@esztergom.hu

A szervezeti egységhez tartozó ügyek, tevékenységek:

a) A képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármester és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása.

b) A közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása.

c) Pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

d) Számítástechnikai feladatok ellátása.

e) Hardver és szoftverfejlesztés,üzemeltetése.

f) Számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése.

g) Adatvédelmi feladatok ellátása.

h) Önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez.

i) Közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.

j) Beérkező, kimenő iratok iktatása, irattározás, selejtezés feladatainak intézése, postázás.

k) Az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament, a Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

l) Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását.

m) A Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati társulás döntéshozó szervei elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése.

n) Az önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele.

o) Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat, szerződéseket.

p) A Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

 

Szervezeti egység dolgozóinak neve, elérhetősége, feladatköre:

Argyelánné Gerendás Ágnes jegyzőkönyvvezető 33-542-069 gerendas.agnes@esztergom.hu

Cseszka Noémi jegyzőkönyvvezető   33-542-069  cseszka.noemi@esztergom.hu               

Szabó Attiláné közfogl.koordinátor  33-542-021                szabo.attilane@esztergom.hu

Kárászné Sárai Tünde személyzeti ügyintéző           33-542-096     sarai.tunde@esztergom.hu

Istvánfiné Beták Boglárka személyzeti ügyintéző    33-542-042  betak.boglarka@esztergom.hu

Kálmán Ildikó iktatási ügyintéző         33-542-085        kalman.ildiko@esztergom.hu

Karcagi Rebeka iktatási ügykezelő    33-542-060     karcagi.rebeka@esztergom.hu

Kecskés Alexandra Vivien iktatási ügykezelő      33-542-091  kecskes.alexandra@esztergom.hu

Kubovics Teofil Attila titkársági ügyintéző      33-542-010        kubovics.teofil@esztergom.hu

Újlaki Bernadett jegyzői asszisztens      33-542-056      ujlaki.bernadett@esztergom.hu

Fontosabb jogszabályok:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

 

 

 

Gondnoksági Csoport

A szervezeti egység tevékenységének rövid leírása:

a) A Városháza épületével kapcsolatos teendők teljes körű ellátása.

b) A hivatali gépjárművek teljes körű ügyintézése.

c) Kimenő iratok postázása.

 

Szervezeti egység dolgozóinak neve, elérhetősége, feladatköre:

Horák Zoltánné kisegítő ügyviteli alk.          33-542-010/064     horak.zoltanne@esztergom.hu

Horváth Rozália adminisztrátor                    33-542-010/064     horvath.rozalia@esztergom.hu

Németh György Kálmán hivatali kisegítő     33-542-010/064         

Szabó Attila portás                                         33-542-030

Kánvási-Tóth István                                      33-542-030

Sáfrány Sándor portás                                   33-542-030

Fehér Csaba Gábor kisegítő karbantartó

 

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tóth József Ferenc
Osztályvezető
T: 06 33 542 066
toth.jozsef@esztergom.hu

 

Általános Igazgatási Csoport

 

 1. hagyaték
 2. talált tárgyak
 3. anyakönyvi ügyek
 4. kereskedelmi ügyek
 5. telepengedélyezés
 6. közlekedésrendészet
 7. birtokvédelem

 

Építésügyi Hatóság

 

 1. elsőfokú építési hatósági ügyek

 

Közjóléti és Köznevelési Csoport

 

 1. szociális ügyek
 2. oktatás, nevelés
 3. bölcsőde
 4. sport
 5. társulásokkal kapcsolatos feladatok
 6. nemzetiségekkel kapcsolatos ügyek

 

Önkormányzati Rendészeti Csoport

Berecz János csoportvezető 06-33-542-139  06-30/400-5680   berecz.janos@esztergom.hu

Danyi Zsolt közterület-felügyelő 30/277-4383 danyi.zsolt@esztergom.hu

Pokorni Gábor közterület-felügyelő 30/334-7330 pokorni.gabor@esztergom.hu

Szabatin Tamás közterület-felügyelő 30/216-4930  szabatin.tamas@esztergom.hu

Zrupkó Zsolt közterület-felügyelő 

Spóner Ferenc Róbert mezőőr 30/276-7695 sponer.ferenc@esztergom.hu

Gaál Norbert Zoltán mezőőr  30/688-2569  gaal.norbert@esztergom.hu

 1. természetvédelem
 2. állategészségügyi feladatok
 3. közterületek rendjének felügyelete

 

Városfejlesztési Osztály

A Városfejlesztési Osztály az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

Városüzemeltetési Csoport
Vagyongazdálkodási Csoport

A jelzett csoportok élén csoportvezetők állnak, akik a csoportjukon belül a feladat és a hatáskörükbe tartozó teendőket összehangolják és irányítják.