Zastupiteľstvo stanovilo dodržanie nasledujúcich ukazovateľov vzťahujúcich sa na priemyselné inštitúty zriadené v budúcnosti:

  • najmenšia miera vytvoreného pozemku 2 ha,
  • najväčšie súvislé voľné územie 24 ha,
  • maximálna výška priečelia 10,5 m,
  • maximálna výška komína 15 m,
  • najhustejšia zastavanosť 50%,
  • minimálna zelená zóna 30 %.

Čakáme najmä výrobcov automobilového a mechanického priemyslu, ale srdečne prijmeme aj iných výrobcov, ktorí vyhovujú predpisom.
Okrem zakúpenia územia je tu aj možnosť na vznik rozličných nájomných vzťahov.