Priemyselný park sa nachádza na hranici mesta. Je prístupný aj bez dotknutia mesta z cesty č. 10.cez 117., takzvanou Suzuki cestou, alebo z Budapešťa prechádzajúc cez Dobogókő.
Park disponuje železničnou nakladacou rampou. 3 km od územia parku sa nachádza letisko pre maloplošné lietadlá.
Ostrihom (Esztergom) sa rozprestiera na brehu Dunaja, je prístupný aj vodnou cestou. So Slovenskou Republikou ho spája Most Márie Valérie.
Nakoľko most nie je vhodný na prechod vozidiel ťažších ako 3,5 ton, zvlášť sa stavia prístav nákladnej kompy.
Vnútorná cestná sieť je pod rozvojom, po výstavbe sa celú premávka odsunie z obytnej oblasti.
Sieť elektrickej energie využíva 50 % súčastnej kapacity. Na území parku je postavená sieť plynového, vodovodného a kanalizačného zariadenia.
Cudzinecký ruch mesta a kultúrne pozadie umožňujú podnikom sústredených v parku ako aj ich navštevujúcim partnerom strávenie voľného času na vysokej úrovni.

Osídlenie

Firmy nachádzajúce sa v Priemyselnom parku je možné rozdeliť na dve skupiny: podniky zaoberajúce sa výrobou automobilov, a podniky reprezentujúce ostatné technológie.
Strediskom výroby automobilov je Magyar Suzuki Rt. Viacerých jeho dovozcov je možné nájsť na území parku. Ako doplnok technologického radu, existuje aj podnik špecializovaný na spracovanie vzniknutého odpadu.
Ostatné závody majú tiež zodpovedajúcu vážnosť, a vedú významnú činnosť.
Toto všetko robia tak, aby vyrábali výrobky na vysokej úrovni, alebo poskytovali kvalitné služby.
Na voľné územie srdečne privítame všetky také spoločnosti, ktoré chcú pokračovať v úspešnej práci pomocou využitia možností a majú dôveru voči mestu a majú podporu mesta.
Osídlených je 75-80 % celej oblasti.