Ügyiratszám:    2632/2019.

Tárgy:  Esztergom településen a Képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény ( a továbbiakban: Övjt.) 5. § (1) és (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján megállapítom, hogy Esztergom városban a Képviselő-testület megszerezhető mandátumok száma a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán:

10 egyéni választókerületi mandátum és
4 kompenzációs listás mandátum.

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a közzétételtől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., e-mail: varoshaza@esztergom.hu, Fax: 33/413-808) úgy, hogy az legkésőbb a döntést követő 3. napon, azaz 2019. február 14-én 16 óráig beérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Az Övjt 5. §. (2) bekezdés b) pontja értelmében az egyéni választókerületek és kompenzációs listás mandátumok száma: 50.000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum.

Tekintettel arra, hogy Esztergom város lakosságszáma 2019. január 1-jén 29.077 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatásköröm és határozatom a Ve. 74. §-a és 306. § (2) bekezdésén, valamint az Övtj. 3. § és 5. § (1) és (2) bekezdés b) pontján alapul. A jogorvoslatot a Ve. 208-209. §, 210 § (1) bekezdése és 212. §-a alapján biztosítottam.

A határozat közzétételének módja: az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzététel, az önkormányzat honlapján (www.esztergom.hu) való nyilvánosságra hozatal.

Esztergom, 2019. február 11.

Dr. Endre Szabolcs s.k.

jegyző,

a Helyi Választási Iroda vezetője