A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén

A szerződött támogatás összege: 229.780.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002

Legfontosabb projektesemények:

2019 április 4-én Esztergomban lezajlott a projekt második Fórum ülése. Megnyitóként dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja mondott köszöntőt. Ezt követően a megújítandó paktum alapdokumentumok bemutatása következett. Az Együttműködési Megállapodás módosítására nem volt szükség, mivel a dokumentum határozatlan időre született, azonban az egyik paktumtag vonatkozásában történt változást szükséges volt rögzíteni: a Tatabányai Tankerületi Központ helyett annak jogutódja, az Esztergomi Tankerületi Központ folytatja a paktumbeli tevékenységeket.

Ezt követően a Paktum alapdokumentumok változásai kerültek bemutatásra. Elsőként az Ügyrend, az új Munkaprogram és a módosított Irányító Csoport Munkaterv dokumentumok elfogadása következett 13 igen szavazattal. Második napirendi pontban a paktumszervezeti működéssel kapcsolatos stratégiai projektdokumentumokat érintő változásokat, vagyis a Foglalkoztatási Stratégia és Akciótervet, valamint a 3 projekttervet és a paktummenedzsment költéstervét a Fórum 13 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta az Irányító Csoport számára. A Fórum zárásaként Bánhidy László Esztergom Város alpolgármestere megköszönte a paktumszervezet tagjainak az eddig aktív részvételét és reményét fejezte ki, hogy a projekt folytatása szintén sikeres lesz.

Az Irányító Csoport első ülésén szintén megtárgyalta a fent megnevezett dokumentumokat, és egyöntetűen elfogadta azokat.

2019 február 19-én lezajlott Esztergomban a projekt első, egyeztető Fórum ülése. A konzorciumi vezetők képviselőin kívül a rendezvényen jelen voltak a leendő foglalkoztatási paktumtagok képviselői is. Megnyitóként Horváth Szeder Gábor, az Esztergomi Járási Hivatal vezetője, majd Nagyné Zölde Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának újonnan kinevezett főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezután az első projekt eredményeinek és tapasztalatainak rövid összegzése, majd a projekt folytatásának rövid bemutatása következett. Ezen kívül a résztvevők tájékoztatást kaptak a többi megyei foglalkoztatási paktum projekt indításáról.

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, konzorciumban Esztergom Város Önkormányzatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében foglalkoztatási paktumot hozott létre Esztergom járás területén 15 partner részvételével.

A Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén című projekt célja olyan munkaerő kínálat kialakítása volt, amely megfelel a járásban működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek és ezáltal közvetlenül szolgálja a gazdaságfejlesztési célok elérését.

A támogatások eredményeképpen a munkaerőpiaci programba mintegy 168 fő került bevonásra, 125 fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon és 2019 januári adataink szerint 81-en tartósan, legalább 6 hónapig munkában is maradtak.

A fenti konzorcium a Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén című pályázat keretében a járási Foglalkoztatási Stratégiában írott célkitűzések megvalósítására, az első projekt eredményeire épülve újabb 229,78 millió forint támogatást kapott. A 2020 december 31-ig tartó megvalósítási időszakig folytatódnak az egyéni képzési és foglalkoztatási támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások (munkaerőpiaci információ nyújtások, mentorálások, munkahelyi mentorálások) segítségével.

A TOP-5.1.2-16 konstrukcióban megvalósuló új projekt a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt 2. üteme, folytatása, tehát az előzőben elvégzett tevékenységekkel összhangban került megtervezésre a tartalma. A projekt területi hatóköre az Esztergomi járásban lakcímmel rendelkező, a projekt célcsoportjai valamelyikének megfelelő, hátrányos helyzetű álláskeresőkre terjed ki.

A pályázat hosszútávú célja, hogy hozzájáruljon a járás társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutatóinak javulásához, közvetlen célja, hogy fenntartsa és a továbbiakban is működtesse a foglalkoztatási partnerséget, mely kapcsolatrendszerével, stratégiája mentén elősegíti a járásban már működő vagy újonnan alakuló vállalkozások munkaerő igényeinek kielégítését, valamint a hátrányos helyzetű és inaktív személyek elhelyezkedését, munkaerőpiaci integrációját.

A fentiek alapján az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A. Paktum programrészéhez kapcsolódóan:

 • a Foglalkoztatási Paktum megújítása, fenntartása,
 • Megvalósíthatósági Tanulmány készítése,
 • Foglalkoztatási helyzetelemzés; a Foglalkoztatási Stratégia és akcióterv felülvizsgálata, aktualizálása; Munkaprogram kidolgozása, aktualizálása; a meglévő 3 projektterv felülvizsgálata; igényfelmérés, szükségletfelmérés,
 • Paktumiroda működtetése; az Ügyrend aktualizálása; Paktum menedzsment Munkaterv és ICS Munkaterv készítése,
 • a Paktumot megújító Együttműködési Megállapodás aláírása,
 • az információáramlás és véleménycsere ösztönzése; helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, fenntartása,
 • a projekt folyamat részletes dokumentációja, a paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése,
 • figyelemfelkeltés,
 • a paktum-minősítés megújítása.

B. A munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódóan:

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:

 • képzési költségek támogatása (a képzési alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése, a képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása, a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása),
 • bértámogatás és bérköltség támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása - a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben,
 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása a munkahely településén kívülről bejárók számára,
 • az önfoglalkoztatóvá válás támogatása.

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:

 • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve.

Monitoring mutatók (indikátorok): a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba tervezetten 149 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 64 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 13 fő.

Várható eredmények: Közvetlen hatásként tovább fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.