Ezért a Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben, megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A Kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának

Közjóléti és Köznevelési Csoportján

(2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.; Tel.:542-022) legkésőbb

2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénylőlap a www.esztergom.hu honlapon is elérhető!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)  bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm.
rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági
fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.)
Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő
fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálatot folytat le.

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást
kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről és módjáról későbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Kormány döntése értelmében.