I. Ingatlan adatai

Sor-szám

Helyrajzi szám, cím

Megnevezés

Az ingatlan területe (m2)

Induló

ár (bruttó)

Ajánlati biztosíték összeg

1

2500 Esztergom, Kossuth L. u 9. 17346/A/2 hrsz

lakás

 

78m2

10.100.000 Ft

1.010.000 Ft

2

2500 Esztergom, Kossuth L. u 9 17346/A/3 hrsz

lakás

53 m2

6.000.000 Ft

600.000 Ft

3

2500 Esztergom, Kossuth L. u 9 17346/A/4 hrsz

lakás

44 m2

5.400.000 Ft

540.000 Ft

4

2500 Esztergom, Kossuth L. u 9 17346/A/6 hrsz

raktár

10 m2

300.000 Ft

30.000 Ft

 

Az ingatlanok csak egyben értékesíthetők.               Összesen

21.800.000 Ft

2.180.000 Ft

 

Licitlépcső:100.000 Ft-ra történő felkerekítés

Az ajánlati biztosítékot forintban Esztergom Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403648-49564948-53491232 számú számlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a  „Esztergom, 17346/A/2, 17346/A/3, 17346/A/4, 17346/A/6 helyrajzi számú,  2500 Kossuth L. u. 9. szám ajánlati biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. A versenytárgyaláson résztvevőknek a versenytárgyaláson be kell mutatni az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.

Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetén bánatpénz lesz a szerződés aláírásáig, mely a pályázó visszalépése esetén nem jár vissza.

A bánatpénz a szerződés aláírásától foglalóvá válik.

A fennmaradó vételár megfizetésének kötelezettsége az aláírástól számított legkésőbb 15 naptári nap.

 

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetniEsztergom Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403648-49564948-534913598 számú számlájára

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.

Az áfa meghatározása ingatlanonként, illetve a vevő személyének figyelembevételével a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

II.  Az ingatlan az alábbi feltételekkel kerül értékesítésre:

- a teljes vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül sor kerül,

- az elővásárlási joggal rendelkezők, ezt a jogukat a nyertes vételi ajánlat ismeretében, a versenytárgyaláson gyakorolhatják.

III. A részvétel további feltételei a következők:

 1. A pályázati anyaghoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni a versenytárgyalásra. A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati kiírásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek. A regisztrációs lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét. A regisztrációs lapot a Strigonium Zrt. Ingatlangazdálkodási Osztályán kell leadni, 2500 Esztergom, Pór A. tér 1.
 2. A regisztrációs lap leadásának határideje: 2019. július 22. (hétfő) 11.00 óra
 3. A versenytárgyalás ideje: 2019. július 25. (csütörtök) A regisztrációs lapot benyújtó pályázók a pontos időpontról külön értesítést kapnak.

Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Gadányi terem

 1. Magánszemély pályázó esetén csak a regisztrációs lapon szereplő személy, illetve személyek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő meghatalmazást felmutató személy vehet részt a versenytárgyaláson.
 2. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles a versenytárgyaláson 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni („bejegyzés alatt” álló cég esetén az igazolást eredetben).

Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján vehet részt a versenytárgyaláson.

A pályázó gazdasági társaság tulajdonosának/tulajdonosainak legkésőbb a versenytárgyaláson nyilatkozni kell arról, hogy a nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges-e a társaság döntése.

 1. 6.1. Devizabelföldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám- társadalombiztosítási járulék- és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége).

Devizakülföldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy „a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása”.

6.2. Amennyiben az ajánlattevő igazolja, hogy a köztartozás igazolása tárgyában a hatóságokhoz benyújtotta igényét, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság engedélyezheti legkésőbb a szerződéskötésig annak pótlását.

 1. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a Kiíró a versenytárgyalás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes versenytárgyalás esetén a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére a versenytárgyalás eredményességének, illetve a nyertes kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

Az ajánlati biztosíték után a Kiíró költséget nem számíthat fel, kamatot nem fizet.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más – a kiírónak fel nem róható - okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

 1. Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség: a versenytárgyalás eredményének kihirdetését követő 60 naptári nap.
 2. A versenytárgyalás során alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben:
 1. a megajánlott legmagasabb vételár összege.
 1. Amennyiben a vételi jogot devizakülföldinek minősülő pályázó szerzi meg, abban az esetben a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy pályázó beszerzi az ingatlanszerzéshez szükséges hatósági hozzájárulást, vagy magyar székhelyű gazdasági társaságot alapít.
 2. A Kiíró lehetőséget biztosít az ingatlanok megtekintésére ez azonban nem feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek, de a megtekintés hiánya reklamációra nem ad alapot.
 3. A Kiíró fenntartja jogát, hogy
 1. a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalás soron következő ajánlattevőjével szerződést kössön.
 2. A versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.
 3. A versenytárgyalási felhívást a versenytárgyalás előtt visszavonja, melyről a felhívás közlésével megegyező helyeken hirdetményt tesz közzé.
 1. Érvényes az ajánlat, ha:
 • a regisztrációs lapot a felhívásban meghatározott határidőben nyújtották be és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
 • A devizabelföldi pályázó csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, kivéve a 6.2. pontban szabályozott esetben
 • A devizakülföldi ajánlattevő csatolta közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,
 • Olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek nincs a Kiíróval szemben tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
 • Az ajánlattevő a regisztrációs lapot szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás)
 1. A pályázati kiírásban nem szereplő, az ingatlanra vonatkozó egyéb információk beszerzése a pályázó feladata, melyre a kiíró a versenytárgyalásig konzultációs lehetőséget biztosít. A Strigonium Zrt. Ingatlangazdálkodási Osztálya (2500 Esztergom, Pór A. tér 1. tel:06-33-555-786, 06/30-395-9101) előzetesen egyeztetett időpontban az ingatlan megtekintését minden érdeklődő számára lehetővé teszi.
 2. A pályázat eredménye a versenytárgyalást levezető Közjegyző által helyben kihirdetésre kerül, melyről jegyzőkönyv is készül.

 

 1. A nyertes pályázó Esztergom Város Önkormányzatával az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt. Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fent nevezett időpontig, a nyertes pályázó elveszti szerződéskötési jogát és az ajánlati biztosíték összegét.

 

A pályázatot személyesen kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának helye: Strigonium Zrt. Ingatlangazdálkodási Osztály

(2500 Esztergom, Pór A. tér 1.)

A pályázati regisztrációs lapokat munkaidőben lehet átvenni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 22. (hétfő) 11:00 óra

 

A versenytárgyalás ideje előreláthatólag:

2019. július 25. (csütörtök ) (A regisztrációs lapot benyújtó pályázók a pontos időpontról külön értesítést kapnak.)

Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (Városháza), Gadányi terem

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. emelet

 

 

Esztergom, 2019. …………………………

Jelen pályázati kiírás az alább felsorolt mellékleteket tartalmazza:

Hirdetési felületek                                                             1. számú melléklet

Regisztrációs lap:                                                               2. számú melléklet

 

 

Romanek Etelka                                                                        Dr. Endre Szabolcs